کشاورزی

کشاورزی

امـور پیمانکاري در زمینه جنگل‌کاري و درخت‌کاري، آبیاري، بهسازي و اصـلاح اراضـي، مالـچ‌پاشـي و تثبیت شن‌هاي روان،عملیات زراعي،کاشت و برداشت محصولات عمـده و استراتژیک، مرتع‌داري و ایجاد مراتع دست‌کاشت،کارهاي دامپزشـکي، ایجاد فضاي سبز و نگهـداري آن،کارهاي دامـپروري شامـل (مرغـداري،گـاوداري، زنبورداري وگوسـفند داري)