ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

مطالعات و بررسي‌هاي لازم جهت شناسایي و آماده‌سازي پي ابنیه‌هاي فني،شناسایي محلي و خـدمات آزمایشـگاهي مکانیـک خاک و سـنگ، تجزیه و تحلیل نتایـج و ارایه پیشـنهادات در مورد بهسازي زمین و مشـخصات آن جهت طراحي، آزمایش و بررسـي مصالـح ساختماني و اسـتقرار واحـدهاي آزمایشـگاهي جهت کنترل کیفیت عملیات اجرایي خاک، بتن، آسـفالت جهت پروژه‌هـا، محاسـبات مربـوط به فشـارخـاک و دیـواره‌هـاي حایل.