چکیده گواهینامه‌های آموزش مدیر عامل

  • گذراندن دوره آموزشی متمرکز “مدیریت آب و آبیاری” – توکیو،2008

  • شرکت در “نخستین کارگاه آموزش ملی آشنایی با سامانه‌های هوشمند آب” – دانشگاه بیرجند1388

  • تدریس در کارگاه آموزشی “قنات در سلطه بحران آب” – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس1392

  • شرکت در “نخستین کنگره مهندسی  و مدیریت آب و خاک ایران” – دانشگاه تهران1393

  • گذراندن دوره آموزشی “آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره‌ای” – مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی اردبیل1390

  • گذراندن دوره آموزشی “سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی طرح‌های آب و خاک” – مرکز آموزش عالی امام‌خمینی(ره)1392

  • گذراندن دوره آموزشی “مدیریت مشارکتی آب” – مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی گلستان1392

  • گذراندن دوره آموزشی “سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در طراحی سیستم‌ای آبیاری تحت‌فشار” – مرکز آموزش عالی امام‌خمینی(ره)1391

  • گذراندن دوره آموزش عالی “روند مطالعه و اجرای پروژه‌های آب و خاک” – گروه آموزش فنی و تخصصی معاونت فنی و زیربنایی1375

  • گذراندن دوره آموزش عالی “فناوری قنوات” – موسسه اموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق1389

  • گذراندن دوره آموزشی “مهندسی ارزش” – شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی1389

  • شرکت در کارگاه آموزشی “مهندسی قنوات” – مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی1389