نقشه برداری

نقشه برداری

امور مربوط به فعـالیت هـاي نقشه‌برداري اعم از تهیه نقشه‌هـاي توپوگرافي اعم از منطقه‌هـاي شـهري ، نقشه‌برداري و پیـاده کردن طرح‌هـا شامل مسـیرها،خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه‌هاي شهري ، تهیه پروفیل‌هاي طولي وعرضـي، تعیین و اندازه‌گیري نقاط کنترل زمیني عکسـي، همچنین تهیه مدل ارتفاعي رقومي در مواردي که جمع‌آوري اطلاعات آن به روش زمیني است. انجام پردازش‌هاي هیدروگرافي، فتوگرامتري،جي آي اس و نقشه‌برداري راه‌ها، تونل‌ها وسدها و پروژه‌هـاي عمراني .

انجام خـدمات پشتیباني در زمینه حمل و نقل درونشـهري،نگهـداري فضاي سبز، امور آشپزخانه‌ها و رسـتوران‌ها، امور تأسـیسات، تعمیر و نگهـداري، تـایپ و تکثیر.اخـذ هرگونه نماینـدگي وشـعبه ازشـرکت هـاي معتـبر داخلي و خـارجي در رابطه بـا امور فوق و نیز اعطاي نمایندگي به اشـخاص حقیقي و حقوقي در داخل وخارج ازکشور،شرکت در نمایشگاه‌هاي داخلي وخارجي، واردات، صادرات وخرید و فروش محصولات مجاز، مصالح، ماشـین‌آلات و لوازم موردنیاز در زمینه تخصـص‌هاي فوق الذکر، اخذ اعتبارات و تسهیلات مالي از مؤسسات مـالي و اعتبـاري و بـانکي درسراسـرکشور، واردات و صـادرات کالاهـاي بازرگـاني و فعـالیت درحوزه اجرا وساخت و طراحي در رابطه با موضوع شرکت.فعالیت پس از اخذ مجوزهاي لازم قانوني ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.