نفت و گاز

نفت و گاز

امور پیمانکـاري مربوط به تأسـیسات سـرچـاهي وخطوط لوله جریاني، مخازن ذخیره نفتي، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌هاي نفت و ایسـتگاه‌هاي تقویت فشارگاز،سازه‌هاي دریایي نفت و گاز. (به جز اسـتخراج و اکتشاف و بهره برداري معادن نفت و گاز پتروشـیمي و به جزانجام فعالیت بالادستي صـنعت نفت، گاز و پتروشـیمي).