مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه سنوک و زرسنوک شهرستان سربیشه

طبق توافقنامه‌ای فی مابین شرکت مهندسین مشاور نام آوران هورویدا و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی، انجام مطالعات طرح تفصیلی اجرایی حوزه سنوک و زرسنوک شهرستان سربیشه به این مشاور واگذار گردید.

مطالعات این طرح شامل جمع‌آوری آمار و اطلاعات مراحل مطالعاتی قبل، برنامه ریزی مطالعات، تهیه نقشه ‌ها، فیزیوگرافی و توپوگرافی، هوا و اقلیم، زمین شناسی، سنگ شناسی و ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی(مرتع و جنگل)، خاکشناسی و قابلیت اراضی هیدرولوژی و سیل خیزی، کشاورزی و دامپروری، اقتصادی و اجتماعی، فرسایش و رسوب و تهیه طرح نهایی و نقشه‌های مربوطه برنامه‌های اجرایی می‌باشد.