ساختمان و آبنیه

ساختمان و آبنیه

امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم ازچوبی، آجری،سنگی، بتني و فلزي، سـازه هـاي ساختمـاني، محوطه‌سـازي (بزرگ و کوچک)، دیوارکشـی، اجراي پیاده روها، انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی ازقبیل مشـاوره وطراحي و نظـارت و اجرای ساختمـان‌هـای مسـکونی، اداری، صـنعتی،انبـوهسـازي، شـهرک‌ سـازي، پارکینـگ‌هـاي طبقـاتي، انجـام مطالعـات و تهیـه‌ طرح‌هـاي مقـدماتي، مرحلـه اول و دوم مـدیریت مصـرف انرژي و نظـارت براجراي کلیـه واحـدها و مجمـوعه‌هـاي مسـکوني، ساختمـان‌هـاي تجـاري، ساختمـان‌هـاي اداري، صـنعتي وکارخـانه‌هـا، امـور مربوط به طراحي، مشـاوره و اجراي نماهـاي داخلي و بیروني ساختمـان، اجراي جوش و تست جوش، طراحي و اجراي المـان‌هـاي شـهري، معمـاري داخلي، زیباسـازي، آزمایشـات مکانیـک خاک و بتن، طراحي و محاسـبه کلیه نقشه‌هاي عمرانی.