تاسیسات و تجهیزات

تاسیسات و تجهیزات

امور پیمانکاري مربوط به شبکه گازرساني شهري، تأسیسات مکانیکي و هیـدرومکانیکي سدها، اجراي سیسـتم‌هاي سـردکننده، تأسـیسات و تجهیزات ساختمان(آب، برق،گاز و فاضـلاب) و انتقال زباله، تأسـیسات و تجهیزات تصـفیه‌خانه‌هاي آب و فاضـلاب کوچک و بزرگ، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقي )، سیسـتم‌هاي خبري و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه وسـلف سـرویس و رختشویخانه، سیستم‌هاي ارتباطي وشبکه هاي رایانه‌اي ساختمان، ماسه پاشي (سند بلاست)،حفاظت کاتودي، پوشـش(لاینیـگ)، ایسـتگاه‌هاي پمپاژ آب و فاضـلاب کوچک.رشـته راهسازي:امور پیمانکاري، مشاوره و طراحي مربوط به ساخت راه‌ها نظیر جاده‌هاي اصـلي و فرعي، کلیه مسـیرهاي ارتباطي، بزرگراه‌ها، راه‌هاي ریلي، بانـد فرودگاه، سیسـتم‌هاي انتقال هوایي پایه‌دار، فرودگاه‌ها، تونـل‌هـا، پـل‌هـا، راه‌هـاي زیرزمیني وسیسـتم‌هـاي حمـل و نقـل درونشـهري (شامـل طراحي، تهیه، نصب، تعمیر و نگهـداري تجهیزات) و راهداري وعملیات آسفالتي.