دپارتمان کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر سعید دقیقی
  1. کارشناس نمونه کشاورزی استان خراسان1374
  2. کارشناس نمونه کشاورزی استان خراسان 1373
  3. کارشناس نمونه کشاورزی استان خراسان 1375
  4. معرفی درختان میوه و ارقام جدید محصولات باغی در خراسان جنوبی
  5. طراحی دستگاه‌های فرآوری محصولات باغی استان
  6. مدیریت تولید گیاهان باغی در استان
  7. برگزاری کارگاه کارآفرینی و آشنایی با مشاغل