دپارتمان سازه

دکتر احسان محتشمی
 1. عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 2. دارای 20 مقاله کنفرانسی و ژورنالی
 3. تحلیل پارامتری عوامل موثر در انتخاب سیستم برج توربین‌های بادی کوچک مقیاس
دکتر هاشم جهانگیر
 1. دبیر کمیته تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی 
 2.  عضو کمیته ارزیابی دفاتر طراحی سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی
 3. طراح و ناظر راه اصلی شهرستان‌های سربیشه – درح، خراسان جنوبی
 4. برداشت پروژه طرح هادی روستاهای اصفهان
 5. 10سال سابقه همکاری با شرکت‌های مشاور
دکتر محسن خطیبی نیا
 1. عضو کارگروه ايمني و پايداري سدهاي خراسان جنوبی
 2. نماينده دانشگاه در کارگروه مصالح ساختماني اداره کل استاندارد خراسان جنوبي
 3. تعيين محل بهينه ستون‌هاي گنبدهاي فضاکار با استفاده از الگوريتم ژنتيک
 4. بهينه سازي سازه هاي فضاکار با استفاده از الگور يتم ژنتيک و تحليل تقريبي موضعي سازه
 5. دارای 70 مقاله پژوهشی و ISI