دپارتمان زمین شناسی

دکتر احمدرضا خزاعی
  1. مدير تيم مطالعات زمين شناسي و هيدروژئولوژي پروژه استقرار سيستم مديريت راهبردي منابع آب استان خراسان جنوبی
  2. کارشناس پروژه مطالعات آماربرداري منابع آب سطحي دشت کوير لوت
  3. کارشناس پروژه مطالعات قنات گرمه
  4. مدير تيم مطالعات زمين شناسي و هيدروژئولوژي پروژه آبرساني اسفزار – القار
  5. کارشناس مطالعات زمين شناسي و معدني پروژه بهسازي جاده بيرجند-كرمان، نهبندان-کرمان
  6. کارشناس مطالعات جامع زمين شناسي طرح آبرساني دشت شيركاب