دپارتمان برق

دکتر حمید فلقی
  1. عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق-قدرت دانشگاه بیرجند
  2. مدیر پروژه مطالعه ميزان تلفات شبکه توزیع در پيک بار و پتانسيل‌سنجي راه‌های کاهش آن با اعمال روش‌های مدیریت مصرف- شرکت توزیع نيروی برق استان هرمزگان
  3. مدیر پروژه مطالعات مدل بار مشترکين و محاسبه پارامترهای مربوطه به تفکيک کاربری و سطوح مختلف سيستم توزیع شهر بندرعباس
  4. مشاور پروژه خازن‌گذاری در شبکه انتقال و فوق‌توزیع شمال استان سيستان و بلوچستان
  5. همکار پروژه طرح جامع شبکه توزیع منطقه افسریه
  6. مشاور پروژه تعيين نقاط بهينه برای اتوماسيون شبکه توزیع بجنورد
  7. مطالعات اقتصادی و بهره‌برداری سيستمهای قدرت
  8. مطالعات فني و اقتصادی توليد پراکنده و منابع انرژی تجدیدپذیر
  9. مسئول امور پژوهشي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه بيرجند
  10. همکار تحقيقاتي در دانشگاه M&A Texas، کالج استيشن، آمریکا