آب

آب

امـور پیمانکـاري، مشـاوره وطراحي و نظـارت مربوط به بنـدها، سـدها و ساختمان نیروگاه‌هاي آبي، سازه‌هاي هیدرولیکي و تونل‌هاي آب، مخازن آب وشـبکه‌هاي توزیع آب، تأسـیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌هاي آب و فاضـلاب (بزرگ و کوچک)، خطوط انتقال آب، ایسـتگاه‌هاي پمپاژ آب و فاضـلاب بزرگ، شـبکه‌هاي جمع‌آوري و انتقال فاضـلاب، کانال‌هـاي انتقال آب وشـبکه‌هاي آبیاري و زهکشـي، سازه‌هاي دریایي وساحلي، عملیات ساختماني (سـیویل) تصـفیه‌خانه‌هاي آب و فاضـلاب و سپتیـک تانـک‌هـاي فاضلابي.