مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهر و بخش دیهوک​

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند به منظور مشخص نمودن افق برنامه ریزی و چشم انداز اجرای طرح ها و پروژه‌های مرتبط با پسماند در یک منطقه بسیار ضروری می‌باشد.​بنابراین در هر منطقه ای پیش از اجرای پروژه‌های اجرایی پسماند لازم است ابتدا مطالعات طرح جامع پسماند بر اساس زیر ساخت های اجتماعی،فرهنگی،فنی و مهندسی و محیط زیستی باتوجه به برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و بلندمدت تهیه شود.در کشور ما پس از تصویب آیین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت پسماند‌ها در تاریخ 1385/05/05توسط هیأت وزیران از ابتدای سال1386 تهیه طرح‌های جامع مدیریت پسماند در دستورکار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفت.و مقرر گردید براساس تهیه مطالعات طرح‌های جامع و تصویب نهایی آن‌ها در کارگروه استانی و ملی مدیریت پسماند،به پروژه‌های اجرایی مربوطه اعتباراتی تعلق گیرد.در همین راستا طی توافقنامه‌ای فی مابین شرکت مهندسین مشاور نام آوران هورویدا و شهرداری دیهوک،انجام مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهر و بخش دیهوک به این مشاور واگذار گردید.